Stanovy

Náš spolek oficiálně vznikl a byl zapsán:

Název subjektu: Srdcem pro Hlinsko z.s. 

IČO: 07717504
Spisová značka: L 12845 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Den zápisu: 29. prosince 2018
Sídlo: Smetanova 938, 539 01 Hlinsko 


STANOVY

Zakladatelé se na jednání dne 21. 11. 2018 shodli na tomto obsahu stanov spolku:

Srdcem pro Hlinsko, z.s.

1) Název a sídlo spolku

Srdcem pro Hlinsko, z.s., Smetanova 938, 539 01  Hlinsko

2) Účel spolku

Posláním spolku je:

a) dobročinná činnost podporující občany Hlinska a přilehlého okolí,

b) podpora rodin pečujících o handicapovaného člena,

c) pomoc lidem, kteří se ocitli bez vlastního zavinění v životní krizi,

d) vybudování útulku pro opuštěná, týraná nebo raněná zvířata,

e) vybudování zvířecí farmy jako léčebného místa kontaktní terapie pro handicapované osoby.

Činnost je zaměřena zejména na:

a) redistribuci a distribuci finanční a materiální pomoci cílovým skupinám (viz "Poslání spolku"),

b) benefiční akce na podporu cílových skupin,

c) společenské, vzdělávací, sportovní a kulturní akce s efektem pro cílové skupiny (aktivní dny),

d) spolupráci s relevantními odborníky, institucemi a organizacemi,

e) pořádání aukcí a prodejních akcí ve prospěch činnosti spolku,

f) aktivní získávání sponzorských darů.


3) Práva a povinnosti člena spolku

Práva:

  • členem spolku se může stát osoba starší 18-ti let,
  • každý člen má právo se účastnit veškeré činnosti spolku a jednání členských schůzí, posuzovat, schvalovat zprávy o činnosti spolku, předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku a věnovat se činnosti v souladu s účelem spolku.

Povinnosti:

  • dodržovat stanovy spolku, hájit zájmy členů spolku, účastnit se členských schůzí a činnosti spolku,
  • platit členské příspěvky (pro rok 2019 je stanoven roční členský příspěvek ve výši 600 Kč, tato částka může být upravena pro další období rozhodnutím výboru spolku).

Vznik a ukončení členství ve spolku

Členství vzniká:

  • podáním řádně vyplněné přihlášky poštou nebo elektronicky na adresu spolku nebo osobně do rukou předsedy spolku nebo kteréhokoli člena výboru spolku,
  • zaplacením členského příspěvku nejpozději do 14 dnů ode dne podání přihlášky,
  • schválením a podepsáním přihlášky předsedou spolku nebo jedním ze členů výboru spolku.

Členství zaniká:

  • závažným porušením povinností vyplývajících z členství, např. nezaplacením členského příspěvku na daný rok,
  • vyloučením pro poškozování dobrého jména spolku,
  • žádostí člena spolku o zrušení členství.

Určení statutárního orgánu

Statutárním orgánem je předseda spolku, který za spolek jedná samostatně.

6) Výbor spolku

Členská schůze volí výbor spolku na dobu 5 let. Výbor spolku pracuje ve složení: předseda, místopředseda, pokladník a 3 členové výboru.

7) Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s členskými příspěvky, dary od sponzorů, dotacemi poskytnutými obecními, státními nebo sportovními, kulturními či společenskými orgány a se ziskem ze své činnosti (z aukcí a prodejních akcí předmětů propagujících spolek). Prostředky vydává výhradně na činnost spolku a na materiálně technické zabezpečení činnosti spolku.

O výdajích spolku rozhoduje výbor spolku hlasováním, při hlasování má předseda spolku dva hlasy.

Výbor spolku předloží 1x za rok výsledky hospodaření s prostředky spolku.

8) Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými předpisy a zákonem               č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.